Įstaigos taryba

                      ĮSTAIGOS TARYBA

                      Tai – aukščiausioji savivaldos institucija, atstovaujanti vaikams, mokytojams, tėvams (globėjams) ir vietos bendruomenei.

                      Tarybos priimti nutarimai, neprieštaraujantys lopšelio – darželio „Dobilėlis” veiklą reglamentuojantiems dokumentams, yra privalomi visai lopšelio-darželio „Dobilėlis” bendruomenei.

                      Taryba nustato lopšelio – darželio „Dobilėlis” veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo organizavimo tvarką.

                      Pritaria lopšelio – darželio metinei programai, strateginiam planui, vidaus darbo tvarkos taisyklių, ugdymo plano tvirtinimui.

                     Inicijuoja lopšelio – darželio bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia bendruomenę uždavinių sprendimui, ugdo ir plėtoja įstaigos kultūrą.

                  Vertina lopšelio – darželio vadovų veiklą, pareikšdami nuomonę jiems nusprendus atestuotis.

 Dana Misevičienė – pirmininkė tel. 363530

Laima Pacevičienė – sekretorė

Danguolė Kardokienė – narė

Vanda Atkočiūnienė – narė

Vilma Rimkuvienė – narė

Virginijus Mačiulis  – narys

Julija Matutienė – narė

 

              ATESTACINĖ KOMISIJA

Sprendžia pedagogų kvalifikacijos kėlimo klausimus

Ilona Sliesarčiukienė – pirmininkė

Laima Pacevičienė – sekretorė

Marytė Zgirskienė – narė

Rima Banaitienė – narė

Audronė Bukmanaitė – narė

 

PEDAGOGŲ TARYBA

Sprendžia ugdymo kokybės klausimus

Ilona Sliesarčiukienė – pirmininkė

Nariai: visos pedagogės

 logopedė Vilija Misevičiūtė

kūno kultūros pedagogė Vilija Peterienė 

muzikos pedagogė Danguolė Kardokienė 

Informacija atnaujinta — 2018/04/26 | << ATGAL
2018 © Kauno l-d „Dobilėlis“ | Sukurta: Elektroninės Vizijos | MIR.LT