Mokestis už darželį

 

ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO 2016 m. PAKEITIMAI:

2016-07-12 Nr.T-389 aprašo pakeitimas

mokescio tvarkos aprasas (pakeitimas-2016-04-01)

mokescio tvarkos aprasas (pakeitimas-2016)

 

Lopšelyje-darželyje ,,Dobilėlis“ vaikai maitinami tris kartus. Tėvai turi teisę pasirinkti maitinimų skaičių pagal tai, kiek valandų per dieną vaikas praleidžia įstaigoje. Atsižvelgiant į grupių dienos ritmą, pusryčių, pietų ir vakarienės laikas skiriasi:

– pusryčiai 8.30 – 8.45 val.
– pietūs 12.00 – 12.15 val.
– vakarienė 15.30- 15.45 val.
 
    Mokestį už vaiko išlaikymą įstaigoje, mokėjimo lengvatas ir kt. numato

 

    Maitinimo normos mokestį rasite čia.

 

    Priešmokyklinės grupės vaikai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokymo reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP (525 Lt / 152,05 Eur) dydžio.

 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimas Nr. T-350 „Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“

1.1. lopšelio grupės vaikams: pusryčiai –  0,48 Eur, pietūs –  0,85 Eur,  vakarienė –  0,48 Eur.

1.2. darželio ir priešmokyklinės grupių vaikams: pusryčiai –  0,52 Eur, pietūs – 0,98 Eur, , vakarienė –  0,52 Eur.

4. Nustatyti švietimo įstaigų darbuotojams, pageidaujantiems pietauti įstaigoje,  1,16 Eur mokestį už kiekvienus pietus.

 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-83 patvirtintas Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas

6. Už ugdymo sąlygų tenkinimą tėvai (globėjai) moka tokį atlyginimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną:

6.1. vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, –  0,58 Eur;

6.2. vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programas, –  0,29 Eur.

 

    Mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje mokamas iki einamo mėnesio 20 d.

Vienos dienos mokestis už darželį:

 • lopšelio grupė – 1,81 Eur.
 • darželio grupė –  2,02 Eur.
 • priešmokyklinė grupė –  2,02 Eur.

 Atleisti nuo mokesčio:

 • jei šeima gauna socialinę pašalpą;
 • jeigu vaikas nelanko ikimokyklinės įstaigos dėl ligos;
 • tėvų kasmetinių atostogų metu;
 • birželio–rugpjūčio mėnesiais, pateikus tėvų prašymą, bet ne trumpiau kaip 1 savaitę;
 • jei vaikai nevedami į ugdymo įstaigą dėl oro temperatūros, žemesnės nei 20° C;
 • nelaimės šeimoje atveju (mirus šeimos nariui), pateikus tėvų prašymą;
 • tėvų nemokamų atstogų metu, pateikus prašymą ir darbovietės pažymą;
 • jeigu tėvai dirba pagal kintamą darbo grafiką, iš darbovietės pateikus darbo grafikus ir pažymas.

 Mokestis už vaikų išlaikymą mažinamas 50 %:

 • jei vienam šeimos nariui tenka mažiau nei 1,5 % LR Vyriausybės nustatytų valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį;
 • jei vaikas turi tik vieną iš tėvų (kitas miręs, apribotos tėvo teisės, dingęs be žinios, atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, vaiką augina vieniša mama ar tėvas);
 • tėvai, kurių vaikui nustatytas invalidumas, žymūs vystymosi sutrikimai (cerebrinis paralyžius, elgesio ir emocijų sutrikimai), vaikas serga epilepsija, poliomealitu, diabetu, autizmu, yra protiškai atsilikęs;
 • šeima augina tris ir daugiau vaikų (jei vaikai iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi dieninėse visų tipų mokyklose ar yra I ir II grupės invalidai);
 • jei vaikas auga moksleivio ar studento šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi dieniniame skyriuje, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais.
 • vaikui nustatyta laikinoji arba nuolatinė globa.

 

Vaiko iš socialinės rizikos šeimos išlaikymo ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse išlaidos apmokamos iš valstybės biudžeto Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

Užmokestis už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse skaičiuojamas už einamąjį mėnesį.

Dokumentai, kurių pagrindu taikomos lengvatos, pateikiami priimant vaiką į ikimokyklinę įstaigą arba pasikeitus aplinkybėms. Laiku nepateikus dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka. Mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje mokamas už einamąjį mėnesį iki einamojo mėnesio 20 dienos.

Informacija atnaujinta — 2018/11/20 | << ATGAL
2018 © Kauno l-d „Dobilėlis“ | Sukurta: Elektroninės Vizijos | MIR.LT